Pallotti-Hostel

Regulamin Akademika „Pallotti-Hostel”

1)     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Akademik jest miejscem nauki i wypoczynku studenta.

2.     Akademik i obiekty towarzyszące winny być przedmiotem szczególnej troski mieszkańców.

 

2)     SPRAWY  KWATERUNKOWE

1.     Zakwaterowania w Akademiku dokonuje się na podstawie zgłoszenia indywidualnego. Miejsce w Akademiku przyznawane jest na okres roku akademickiego od 30 września do 30 czerwca.

2.     Student zgłaszający się do zakwaterowania zobowiązany jest przedłożyć:

 1. dowód osobisty,
 2. paszport w przypadku studenta-obcokrajowca,
 3. kwestionariusz osobowy.

3.     Przed zakwaterowaniem mieszkaniec jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi Akademika potwierdzając go własnoręcznym podpisem.

4.     Administracja Akademika (stanowi ją Dyrektor i Opiekun Duchowy) nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy studenta, które znajdują się na terenie akademika.

5.     Dyrektor Akademika jest uprawniony, w uzasadnionym przypadku, również w przypadku braku zgody mieszkańca, przekwaterować mieszkańca do innego pokoju celem efektywnego wykorzystania miejsc.

6.     W uzasadnionych przypadkach pod nieobecność mieszkańca i bez jego zgody, prawo wejścia do pokoju mają pracownicy administracji Akademika; wskazane jest uczestnictwo mieszkańca lub innego studenta.

7.     Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w Akademiku w przypadku:

 1. zalegania z opłatami ponad 1 miesiąc,
 2. skreślenia z listy studentów lub zawieszenia w prawach studenta,
 3. ukończenia studiów,
 4. naruszenia regulaminu Akademika.

8.     W przypadku  naruszenia regulaminu Akademika mieszkaniec winien opuścić Akademik ze skutkiem natychmiastowym, w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia przez administrację Akademika. Niepowiadomienie administracji Akademika o utracie praw do zamieszkania jest naruszeniem regulaminu.

 

3)     PRAWA  I  OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW I GOŚCI

1.     Mieszkańcy Akademika mają prawo do:

 1. korzystania z pomieszczeń i urządzeń Akademika przeznaczonych do użytku ogólnego zgodnie z ich   przeznaczeniem,
 2. dokonywania zmian wystroju i urządzenia pokoju za zgodą Dyrektora Akademika,
 3. organizowania imprez okolicznościowych za zgodą Opiekuna Duchowego Akademika,
 4. przyjmowania gości na terenie Akademika w godzinach odwiedzin,
 5. korzystania z depozytu ( w udostępnionym pomieszczeniu) w okresie wakacyjnym,
 6. złożenia wniosku do administracji Akademika o ukaranie współmieszkańca za naruszenie regulaminu Akademika i domagania się jego rozpatrzenia,
 7. opieki duchowej sprawowanej przez Opiekuna Duchowego, korzystania z kaplicy i uczestniczenia w wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez niego.

2.     Mieszkańcy mają obowiązek:

 1. przestrzegać prawa oraz zachowywać się zgodnie z niniejszym regulaminem,
 2. przestrzegać zasad bhp i ochrony ppoż. oraz niezwłocznie zgłaszać administracji Akademika wszelkie zagrożenia w tym zakresie,
 3. niezwłocznie zgłaszać administracji Akademika wszelkie awarie w instalacjach  i urządzeniach Akademika oraz usterki techniczne i uszkodzenia mienia,
 4. po uzgodnieniu podejmować określone przez Opiekuna obowiązki,
 5. szanować mienie Akademika i jego otoczenie,
 6. dbać o powierzone mienie, utrzymywać porządek i czystość w pomieszczeniach mieszkalnych i wspólnego użytku oraz otoczenia budynku, racjonalnie gospodarować nośnikami energii i wodą,
 7. użytkować mienie i urządzenia Akademika w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 2300 – 600,
 8. podporządkować się decyzjom i zaleceniom administracji Akademika w zakresie dotyczącym porządku na terenie Akademika,
 9. powiadomić administrację Akademika o zamiarze opuszczenia Akademika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3.     Opłaty za pobyt w Akademiku należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.Mieszkaniec Akademika ponosi pełną odpowiedzialność materialną za  wyposażenie pokoju.

4.     Za wszelkie zawinione uszkodzenia urządzeń, wyposażenia i pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku, zagubione klucze i chipy mieszkańcy odpowiadają materialnie. W przypadku nie wykrycia sprawcy administracja Akademika może obciążyć część mieszkańców.

5.     Wszystkie straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania  pokoju pokrywa mieszkaniec, lub w przypadku nie wykrycia sprawcy solidarnie wszyscy mieszkańcy pokoju.

6.     W Akademiku zabrania się:

 1. samowolnego zakładania i przerabiania wszelkich instalacji,
 2. przerabiania zamków, dorabiania kluczy do jakichkolwiek pomieszczeń i montowania dodatkowych zamków bez zgody administracji Akademika,
 3. używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający życie innym mieszkańcom,
 4. umieszczania ogłoszeń, napisów itp. poza miejscami do tego celu przeznaczonymi,
 5. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i handlowej,
 6. palenia papierosów na terenie Akademika i całej posesji,
 7. produkcji, wnoszenia, rozpowszechniania i spożywania alkoholu,
 8. używania w pokojach mieszkalnych kuchenek na gaz propan-butan, grzałek,
 9. wprowadzania i trzymania zwierząt,
 10. produkcji, posiadania i rozpowszechniania narkotyków, posiadania przyrządów przystosowanych do produkcji narkotyków lub posiadania substancji, które mogą być podstawą do wytwarzania narkotyku,
 11. przebywania na terenie Akademika osób posiadających lub handlujących narkotykami,niewłaściwego używanie urządzeń sanitarnych, innych instalacji, urządzeń i sprzętu AGD,
 12. wyrzucania przez okno butelek, niedopałków, śmieci, petard i innych przedmiotów,
 13. prowadzenia gier hazardowych,
 14. przygotowywania posiłków i przyrządzania potraw oraz przechowywania żywności poza miejscem do tego wyznaczonym, a w szczególności w pokojach mieszkalnych.

7.     Zasady odwiedzin:

 1. mieszkańcy Akademika mogą przyjmować gości (spoza Akademika) w godzinach 700 – 2200,
 2. w godzinach  2200 – 600 wejście Akademika jest zamknięte dla osób nie będących mieszkańcami lub gośćmi Akademika,
 3. odwiedzający zobowiązany są do przestrzegania regulaminu Akademika i zachowania spokoju,
 4. mieszkańcy pokoju ponoszą odpowiedzialność, w tym także materialną za pobyt gości na terenie Akademika,
 5. pozostanie gościa spoza Akademika na noc możliwe jest tylko w pokojach gościnnych.
 6. Zgodę na nocleg gościa wyraża Opiekun Duchowy, a rozliczenie dokonywane jest z Dyrektorem Akademika,
 7. administracja Akademika ma prawo w uzasadnionych przypadkach ograniczyć odwiedziny, jak również zakazać wstępu na teren Akademika indywidualnym osobom z zewnątrz,
 8. mieszkaniec Akademika, który chce zorganizować spotkanie w pomieszczeniu ogólnodostępnym (świetlica) zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania zgody Opiekuna Duchowego Akademika i uzgodnienia szczegółów spotkania z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. On też ponosi pełną  odpowiedzialność za wykorzystanie pomieszczenia i zachowanie zaproszonych gości.

 

4)     ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

1.     W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu mieszkańcy ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.

2.     Naruszenie regulaminu pod wpływem używek stanowi okoliczność obciążającą.

3.     Pozbawienie miejsca w Akademika jest stosowane również w przypadku:

 1. celowego uszkodzenia bądź kradzieży mienia Akademika lub jego mieszkańców,
 2. naruszenia nietykalności osobistej osób przebywających na terenie Akademika,
 3. odstąpienia otrzymanego miejsca osobie nieuprawnionej do korzystania z Akademika,
 4. zalegania, mimo upomnienia, z opłatą za miejsce przez co najmniej miesiąc,
 5. świadomego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Akademika,
 6. nieprzestrzegania stanu sanitarnego w pokojach, powodującego zagrożenie epidemiologiczne według norm właściwych dla pomieszczeń mieszkalnych.

 

5)     WYKWATEROWANIE

1.     Wykwaterowany mieszkaniec jest obowiązany:

 1. zdać pobrane wyposażenie indywidualne,
 2. pozostawić pokój w należytym porządku i w stanie nie pogorszonym,
 3. zdać pokój w obecności administracji Akademika,
 4. pokryć koszty napraw i remontów w przypadku stwierdzenia zniszczeń w zajmowanym pokoju  i/lub pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 5. uregulować należne opłaty,
 6. zabrać z pokoju swoje mienie.

2.     Mieszkaniec do końca kwietnia deklaruje chęć wynajęcia pokoju na następny rok.

 

6)     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Ostateczna interpretacja regulaminu Akademika należy do Dyrektora Akademika.

2.     Przepisy regulaminu mają zastosowanie do mieszkańców i gości Akademika.

3.     Dyrektor Akademika zobowiązany jest do interweniowania w każdym przypadku naruszania niniejszego  regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

4.     Integralną częścią Regulaminu są zarządzenia Dyrektora Akademika, które będą stanowić załącznik do Regulaminu.

5.     Dyrektor Akademika przyjmuje interesantów w poniedziałki i we wtorki w godz. 19.00-19.30.

6.     Regulamin z niezbędnymi załącznikami będzie wywieszony w Akademiku w widocznym miejscu ustalonym dla ogłoszeń i informacji.